Vrijwilligers

Volleybalvereniging AGAVS stelt het zeer op prijs als er ouders/begeleiders zijn die actief en betrokken willen zijn binnen de volleybalvereniging en derhalve ook taken op zich willen nemen binnen de volleybalvereniging. Het kan hier gaan om taken als coachen, scheidsrechteren, ondersteunen van of deelnemen aan het (jeugd)bestuur etc. Hieronder vind je alle taken en commissies binnen onze vereniging.

Bestuur

Voorzitter

Frequentie: 8 uur per week

Zorgdragen voor een overzichtelijk en gestructureerde eenheid binnen het bestuur en de vereniging. Is in samenwerking met de overige bestuursleden
verantwoordelijk voor het totale (volleybal)beleid van de vereniging. 
De voorzitter vormt samen met de penningmeester
en het secretariaat het dagelijks bestuur van de vereniging en heeft daarom alle bevoegdheden wat in het belang is voor de volleybalvereniging.

Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering en de Algemene Leden Vergadering. Coördineert de verschillende bestuurstaken. Houdt daarop toezicht en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, andere verenigingen, overkoepelende organisaties).

Secretaris

Frequentie: 4 uur per week

Zorgdragen voor alle interne en externe correspondentie binnen vereniging. De secretaris is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybalbeleid van de vereniging. 

Notuleren maandelijkse bestuursvergadering en Algemene Leden Vergadering. Opstellen van agenda voor de bestuursvergadering en Algemene Leden Vergadering. Verzorgen van de inkomende en uitgaande post.

 

Penningmeester

Frequentie: 1 uur per week

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en heeft hiervoor na overleg overige bestuursleden totale bevoegdheid.

Verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven. Opstellen van de begrotingfinancieel overzicht ten behoeve van de bestuursvergadering en het financieel jaarverslag ten behoeve van de ledenvergadering. Innen contributie / competitiegeldenFactureren van sponsoren (incl. reclameborden) en adverteerders. Budgetten bewaken. Doorberekenen en factureren boetes aan betreffende teams en/of personen. Verwerken en registreren nieuwe aanmeldingen t.b.v. contributiegelden. Adviseren overige bestuursleden en commissies over uitgaven, budgetten en ontvangsten.

Ledenadministratie

Frequentie: 0,5 uur per week, op piekmomenten (start en einde seizoen) 2 uur per week

 

Correct verwerken van lidmaatschapswijzigingen in Sportlink, inschrijven nieuwe leden, uitschrijven stoppende leden en gegevenswijzigingen van leden. Mutaties (in/uitschrijving) doorgeven aan penningmeester en technische commissie. Belast met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

 

Scheidsrechters

Het is van groot belang dat er voldoende scheidsrechters binnen de vereniging actief zijn. De vereniging moet daarom zeer actief werken aan het werven, (laten) scholen en motiveren van deze leden. Alle senioren teams worden door de wedstrijd coördinator ingedeeld om te fluiten bij wedstrijden. Het is aan de teams zelf om dit weer onderling te verdelen. Bij de wedstrijden van CMV wordt het fluiten ingevuld door de ouders.

Overige Vrijwilligers

Tijdens (mini) toernooien, jeugdkamp, feestjes en andere activiteiten zijn altijd vrijwilligers nodig die kunnen worden ingezet bij een specifieke activiteit. Ook het werven van vrijwilligers die niet structureel willen worden ingezet zijn belangrijk bij specifieke activiteiten. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op ouders van spelende jeugdleden en spelende seniorenleden om eens in de zoveel tijd kantinedienst te draaien.

De commissies

Naast personen voor bestuurszaken, heeft een vereniging ook mensen nodig voor uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden. De commissies werken volgens een vastgesteld draaiboek. Voor de barcommissie is vanwege de aard van de werkzaamheden een reglement van toepassing.

Evenementencommissie (EC)

Frequentie: Meerdere vergaderingen per jaar en aanwezigheid tijdens een activiteit. Piekmoment op het moment van een activiteit

Het organiseren van activiteiten, toernooien en feesten met als doel teamgeest en clubbinding te stimuleren zoals:

  • Sinterklaas
  • Jaarlijkse BBQ + feest.
  • Sponsortoernooi (i.o.m. de sponsorcommissie).
  • Nieuwjaarsborrel
  • Kerst klaverjastoernooi

Opstellen activiteitenkalender.

Technischecommissie (TC)

Frequentie: een aantal vergaderingen per jaar. Piekmoment aan het begin en eind van een seizoen.

Teamindelingen maken, alle spelers / trainers en coaches vragen naar aanwezigheid voor het komende seizoen. Aangeven welke CMV-jeugd er doorstroomt naar de C- jeugd. Indelen van nieuwe leden in teams. Schema trainingstijden en trainers maken. Aantrekken en begeleiden van coaches / trainers. Organiseren van het scholentoernooi en evt. Wervingstoernooi.

Jeugdcommissie (JC)

De jeugdcommissie is opgericht voor de jeugd, door de jeugd. Zij organiseren activiteiten voor de CMV-, A-, B- en C-jeugd.

Schoonmaak Hal 

Frequentie: Volgens rooster wekelijks met z’n tweeën, anderhalf uur op vrijdagavond of zaterdagochtend voorafgaand aan verhuur.

Zaal met schrob/veegmachine, douches, kleedkamers en toiletten schoonmaken.

Barcommissie 

Volgens rooster bardienst op vrijdagavond, de speciale verhuur, en tijdens thuiswedstrijden.

Contact onderhouden met mede pachters bridge, Badso, Jeu de Boules.

Schema vrijdagavondploeg wordt gemaakt door de barcommissie.

Wedstrijdzaken

Indelen scheidsrechters, wijzigingsverzoeken, contact met de NeVoBo. Contact met de gemeente mbt zaalhuur.

Toernooicommissie 

Frequentie: een aantal vergaderingen per jaar

Ledenwervend toernooi, Scholentoernooi, Stratenvolleybaltoernooi, AGAVS weekendtoernooi (met andere verenigingen).

Sponsorcommissie

Frequentie: 2 uur per week

Werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van zoveel mogelijke sponsoren/adverteerders voor alle facetten binnen de vereniging. Het betreft zowel sponsoren voor de lange als de korte termijn.

Kampcommissie 

Frequentie: een aantal vergaderingen per jaar en aanwezigheid tijdens kamp

Organiseren (jeugd)kamp

Socials, communicatie en website

Frequentie: 0,5 uur per week

Technisch onderhoud/beheer website, content plaatsen op website. Berichten plaatsen op socials, van activiteiten geweest of komend. Bekendheid geven aan club en leden werven.

Materiaalbeheer 

Frequentie: Piekmoment bij start en einde seizoen.

Onderhoud en kwaliteitscontroles van materiaal. In overleg met bestuur bestellen nieuwe spullen. Uitgeven en innemen ballentassen aan start en einde seizoen.

Scroll naar boven